فریزر

فریزر

فريزرهاي صندوقي -بستني-خانگي

 

انواع فريزرهاي صندوقي و بستني جهت نگهداري مواد پروتئيني، لبيني و بستني با حجم هاي 100 ليتري با است ...