فریزر پرده هوا

فریزر پرده هوا

 

این نوع فریزرها بصورت جزیره ای و باشکال هندسی متفاوت و با برودت مناسب زیر صفر برای نگهداری مواد پروتئینی تولید میگردد .

 

...